PRÁVOPLATNÉ ROZHODNUTIA

V zmysle zákona č. 42 z 5.2.2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách
v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony, Orgán úradnej kontroly potravín zverejňuje na svojom
webovom sídle právoplatné rozhodnutia počas 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti.

Právoplatné rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl.mesto so sídlom v Bratislave:

HV/4421/2022 04.04.2022 - 04.07.2022

HV/5989/2022 28.04.2022 - 28.7.2022

HV/8099/2022 28.06.2022 - 28.9.2022