PROJEKTY V RIEŠENÍ

  Program odboru epidemiológie
  Projekty a programy odboru hygieny detí a mládeže
  Projekty a programy odboru hygieny výživy
  Projekty a programy odboru hygienických laboratórií
  Projekt odboru ochrany zdravia pred žiarením
  Programy odboru podpory zdravia
  Projekty odboru podpory zdravia
  Programy a projekty odboru hygieny životného prostredia
  Programy a projekty odboru preventívneho pracovného lekárstva