Poradňa prevencie HIV a AIDS
doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
Email: ba.brazinova@uvzsr.sk

 


Poradňa prevencie HIV a AIDS - základné informácie

Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike

Slovenská republika patrí v ostatných rokoch k členským štátom Európskej únie s najnižšou ročnou incidenciou HIV infekcie. Avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou (876 občanov Slovenskej republiky žijúcich s HIV infekciou k 30.06.2019). V roku 2018 bol zaznamenaný historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV v jednom kalendárnom roku. Celkovo (u občanov SR i cudzincov) bolo diagnostikovaných 102 nových prípadov HIV infekcie. Značný podiel (19,6%) na diagnostikovaných prípadoch mali cudzinci, u ktorých bola infekcia odhalená v Slovenskej republike. Od roku 1985 doteraz je výskyt a proces šírenia nákazy charakterizovaný hlavne dvoma javmi: väčšina prípadov sa v jednotlivých rokoch vyskytla u mužov (len 10-15% podiel žien) a väčšina prípadov HIV infekcie je u občanov Slovenskej republiky prenášaná pohlavným stykom (takmer 90% infekcií).

Aj v prvom polroku 2019 bol v Slovenskej republike zaznamenaný nadpriemerný počet novo diagnostikovaných prípadov HIV infekcií a na celkovom počte nových prípadov sa opäť (ako v roku 2018) významne podieľali prípady diagnostikované u cudzincov pri ich pobyte na Slovensku.
U občanov Slovenskej republiky bolo od 01.01.2019 do 30.06.2019 diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 46 nových prípadov HIV infekcie (44 prípadov u mužov a 2 prípady u žien). V tomto období boli diagnostikované a hlásené 2 prípady syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a  2 úmrtia pacientov s HIV infekciou. U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná v 19 prípadoch homosexuálnym stykom, v 3 prípadoch heterosexuálnym stykom a v 24 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu nákazy stanovený. U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike bolo od 01.01.2019 do 30.06.2019 hlásených 11 nových prípadov HIV infekcie (19,3% z  prípadov zachytených v prvej polovici roku 2019 v Slovenskej republike).

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 30.06.2019 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 1129 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Z  950  prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 845 vyskytlo u mužov a 105 u žien. U 120 osôb (107 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 74 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 55 v štádiu AIDS). Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 63,7% prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 21,9% infekcií, 1,8% injekčným užívaním drog (z 18 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,1% transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 12,5% prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. 

Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.


Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 30.06.2019

Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017-2020