PORADNE ZDRAVIA RÚVZ Bratislava

Základná poradňa zdravia
Mgr. Zuzana Klinčáková
Telefón: +421 917 426 093
Email:
ba.klincakova@uvzsr.sk alebo ba.porad@uvzsr.sk
Poradňa zdravej výživy, alternatívnej výživy
a obezitologická poradňa

Mgr. Zuzana Klinčáková
Telefón: +421 917 426 093
Email: ba.klincakova@uvzsr.sk alebo ba.porad@uvzsr.sk

Poradňa na odvykanie od fajčenia
Mgr. Katarína Blažová
Telefón: +421 917 426 090
Email:
ba.blazova@uvzsr.sk

Poradňa environmentálneho zdravia
MUDr. Anna Klimentová
Telefón: +421 917 426 210
Email:
ba.klimentova@uvzsr.sk
Poradňa pre deti a mládež
Mgr. Lucia Závadská
Telefón: +421 917 426 041
Email: ba.zavadska@uvzsr.sk
Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci
MUDr. Soňa Kristiánová
Telefón: +421 917 235 455
Email: ba.kristianova@uvzsr.sk
Poradňa prevencie HIV a AIDS
doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
Email: ba.brazinova@uvzsr.sk
Poradňa ochrany zdravia pred účinkami radónu
a kozmického žiarenia

RNDr. Magdaléna Vičanová, PhD.
Telefón: +421 917 426 062
Email: ba.vicanova@uvzsr.sk