Odbor hygieny zdravotníckych zariadení

Poverená vedením odboru : Mgr. Lenka Víglaská

Odbor hygieny zdravotníckych zariadení sa zaoberá hygienou výstavby
a čiastočne aj (s výnimkou problematiky prevencie nemocničných nákaz)
prevádzky zdravotníckych,veterinárnych zariadení a zariadení sociálnych služieb
a tiež problematikou dezinsekcie a deratizácie, s cieľom
vytvárať také podmienky v uvedených zariadeniach
a životnom prostredí, ktoré zabezpečia,
resp. prispejú k ochrane, podpore a rozvoju verejného zdravia.

náplň a činnosti odboru

platné právne predpisy

Preventívna celoplošná jarná deratizácia na území Bratislavského kraja - výzva

Ploštica posteľná - informácia