Odbor preventívneho pracovného lekárstva

Vedúca odboru: Mgr. Jana Klempová

Odbor preventívne pracovné lekárstvo sa usiluje
o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody pracovníkov
všetkých povolaní,
o prevenciu zmien zdravia pracovníkov vyvolanú pracovnými podmienkami,
o ochranu pracovníkov v zamestnaní pred rizikami spôsobenými faktormi škodlivými pre zdravie,
o umiestnenie pracovníkov do pracovného prostredia prispôsobeného
fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí.

náplň a činnosti odboru
Posúdenie psychosociálnych rizík pri práci - vyhodnotenie kampane