Odbor radiačnej ochrany

Vedúca odboru: RNDr. Magdaléna Vičanová, PhD.

Cieľom Odboru radiačnej ochrany je pomocou
verifikovaných modelov a vedeckých prístupov urobiť
kvalifikovaný odhad zdravotného rizika
pre pracovníka so zdrojom žiarenia
a vplyv na verejné zdravie obyvateľov v Bratislavskom kraji.

Vydané rozhodnutia o registrácii služby
dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 25 ods. 2 písm. a), b), c) a d) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 náplň a činnosti odboru
Monitorovanie Gama monitorovanie gama žiarenia na území Bratislavského kraja