Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov  


 
Poverená vedením odboru : Ing. Antónia Hotová

 

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy obyvateľstva fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych
životných a pracovných podmienkach.
Sleduje výživu a výživový stav vybraných skupín obyvateľstva, nedostatky výživy.
Monitoruje a sleduje zdravotnú bezpečnosť potravín, ich biologickú a energetickú hodnotu, posudzuje úroveň spoločného stravovania
a vykonáva štátny zdravotný dozor vo vybraných zariadeniach.
Taktiež sleduje zdravotnú bezpečnosť kozmetických výrobkov ako aj predmetov
prichádzajúcich do styku s potravinami.

a náplň a činnosti odboru

právne predpisy

Oxid titaničitý v potravinách Zákaz používania oxidu titaničitého (E171) ako prídavnej látky v potravinách
Usmernenie pre dovozcov plastov z Číny a Honkongu
Usmernenie Sushi Usmernenie k problematike "sushi"
        "Tento článok je majetkom Úradu verejného zdravotníctva SR a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Tento článok môže byť zobrazovaný, reformatovaný a tlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia. Po schválení povolenia je v každom prípade potrebné uvádzať názov našej stránky na každom publikovanom dokumente. Neoprávnené používanie týchto materiálov alebo ich kópií je protizákonné."
a Prevádzkový poriadok- krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov

Usmernenie Sushi NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1276/20
           Ošetrenie zamerané na zahubenie životaschopných parazitov v produktoch rybolovu

Usmernenie Sushi Používanie listov stévie ako bezkalorické sladidlo

Usmernenie Sushi Zber a manipulácia s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení
           spoločného stravovania