Odbor epidemiológie

Vedúci odboru: Mgr. Alla Foltinová
V rámci epidemiologickej bdelosti sleduje odbor epidemiológie výskyt a povahu
infekčných ochorení, príčiny a podmienky ich vzniku a šírenia v ľudskej populácii, vrátane
nemocničných nákaz a ochorení prenosných zo zvierat na človeka.
Uplatňuje metódy ich prevencie a potlačovania.
Získané poznatky prenáša do praxe organizovaním a riadením
odborne zdôvodnených protiepidemických opatrení preventívneho i represívneho charakteru.
aNáplň a činnosti odboru
aOčkovací kalendár na rok 2017
   Vírusové ochorenie Ebola
   Stiahnutie šarže Infanrix HEXA
VVýskyt ARO a chrípky v Bratislavskom kraji za príslušný kalend.týždeň
Ako predísť chrípke