ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA (organizačná schéma)

Náplň a činnosti jednotlivých odborov a informácie z odborov:

Odbor hygieny detí a mládeže
Odbor hygieny životného prostredia a zdravia
Odbor epidemiológie
Odbor hygieny výživy
Odbor preventívneho pracovného lekárstva
Odbor objektivizácie faktorov životných a pracovných podmienok
Odbor hygieny zdravotníckych zariadení
Odbor podpory zdravia
Odbor radiačnej ochrany