Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Hodžovo nám. 1, P. O. Box 128, 810 00 Bratislava 1
https://www.prezident.sk/
informacie@prezident.sk
02/ 57 888 127, 02/ 57 888 155

Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1
http://www.nrsr.sk/web/
info@nrsr.sk
+ 421 2 5972 1111

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
http://www.vlada.gov.sk/
info@vlada.gov.sk
02 / 572 95 111

Ministerstvo zahraničných vecí SR
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
https://www.mzv.sk/
info@mzv.sk
+421 2 5978 1111

Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
http://www.economy.gov.sk/
tlacove@mhsr.sk
02/4854 7012

Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava
http://www.mod.gov.sk/
minister@mod.gov.sk
+421 903 820 031

Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
http://www.minv.sk/
02/5094 1111

Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5, P. O. BOX 82, 817 82 BRATISLAVA
http://www.finance.gov.sk/
podatelna@mfsr.sk
00421/2/5958 1111

Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP č. 33, 813 31  Bratislava - Staré Mesto
http://www.culture.gov.sk/
mksr@culture.gov.sk
+421 2 20482 111

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37
http://www.health.gov.sk/Titulka
office@health.gov.sk
++421 2 593 73 111

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava
https://www.employment.gov.sk/sk/
okv@employment.gov.sk
02/ 2046 0000

Ministerstvo školstva SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
https://www.minedu.sk/
info@minedu.sk
+421 2/59374111

Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13, 813 11 Bratislava
https://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx
tlacove@justice.sk
+421 2 888 91111

Ministerstvo životného prostredia SR
Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
http://www.minzp.sk/o-nas/mzp-sr/
podatelna@enviro.gov.sk
+421 2 5956 1111

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova 12, Bratislava
http://www.mpsr.sk/
info@land.gov.sk
+421 2 59 266 111

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
http://www.mindop.sk/index/index.php
obcan@mindop.sk
02 5949 4777

Ústavný súd SR
Hlavná 110, 042 65 Košice
https://www.ustavnysud.sk/aktualne-informacie
info@concourt.sk
+421-55-7207211

Najvyšší súd SR
Župné námestie  č. 13, 814 90   BRATISLAVA
https://www.nsud.sk/
info@nsud.sk
02 / 323 04 141

Generálna prokuratúra SR
Štúrova 2, 812 85 Bratislava
https://www.genpro.gov.sk/
GPSR@genpro.gov.sk
02/208 37 505

Najvyšší kontrolný úrad SR
Priemyselná 2 824 73 Bratislava 26
https://www.nku.gov.sk/home
info@nku.gov.sk
+421 2 501 14 911

Protimonopolný úrad SR
Drieňová 24 826 03 Bratislava
https://www.antimon.gov.sk/
pmusr@antimon.gov.sk
02/48 29 71 11

Štatistický úrad SR
Miletičova 3, 824 67 Bratislava
https://slovak.statistics.sk/
info@statistics.sk
+421 2 50 236 211

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2, P.O.Box 57, 820 12 Bratislava 212
http://www.skgeodesy.sk/sk/
sekretariat@skgeodesy.sk
+4212 2081 6002

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15
http://www.unms.sk/
unms@normoff.gov.sk
+421 2 5249 6847

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR
Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24
http://www.teleoff.gov.sk/
e-podatelna@teleoff.gov.sk
+421 2 57 881 111

Úrad jadrového dozoru SR
Bajkalská 27 P.O.Box 24, 820 07 Bratislava
http://www.ujd.gov.sk
info@ujd.gov.sk
02/58 22 11 11

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4
https://www.indprop.gov.sk/
infocentrum@indprop.gov.sk
048 4300 131

Úrad pre verejné obstarávanie SR
Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava 24
https://www.uvo.gov.sk/
info@uvo.gov.sk
00421 2 50264 111

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15
https://www.sutn.sk/
shop@normoff.gov.sk
0948/876 004

Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 841 04 Bratislava 4
http://www.smu.sk/
info@smu.gov.sk
+421 2 602 94 412

Národný inšpektorát práce
Masarykova 10, 040 01 Košice
http://www.nip.sk/
nip@ip.gov.sk
+421 55 7979 902

Inštitút pre výskum práce a rodiny
Župné nám. č. 5-6, 812 41 Bratislava
http://www.ceit.sk/IVPR/
ivpr@ivpr.gov.sk
+ 421 2 20 442 401

Slovenské dokumentačné a informačné stredisko sociálnej ochrany
Špitálska 6, 812 41 Bratislava
http://www.vlada.gov.sk/slovenske-dokumentacne-a-informacne-stredisko-socialnej-ochrany/
disso@sspr.gov.sk
02 / 5975 2617-9

Správa štátnych hmotných rezerv SR
Pražská 29, 812 63 Bratislava
http://www.reserves.gov.sk/
podatelna@reserves.gov.sk
02 / 57 27 82 90

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
http://www.nbs.sk/sk/titulna-stranka
info@nbs.sk
02/5787 1111

Tlačová agentúra SR
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
http://www.tasr.sk/
sekrgr@tasr.sk
+421 2 59210 444

Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
https://www.rtvs.sk/
vsv@rtvs.sk
+421 2 6061 1103