LINKY:

- Ostatné úrady verejného zdravotníctva

- Zdravotnícke zariadenia a informačné servery

- Štátne orgány a zariadenia

Zdravie

ONLINE potravinová databáza

- www.majetokstatu.sk
Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva  v rámci operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS)

Názov a sídlo prijímateľa:

Úrad verejného zdravotníctva SR,
Trnavská cesta 52, 826 45  Bratislava

Názov projektu:  

Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva

Miesto realizácie projektu:

celé územie Slovenskej republiky

Výška poskytnutého NFP:

4 193 093,26 EUROpis projektu

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR chce realizáciou národného projektu zlepšiť,  zefektívniť a zjednodušiť procesy fungovania verejného zdravotníctva a zaviesť nové elektronické služby úradov verejného zdravotníctva v SR. Cieľom je dosiahnuť nasledujúce priority:


Národný projekt bude realizovaný prostredníctvom aktivít:


ÚVZ SR je hlavným realizátorom národného projektu. Podľa platnej legislatívy je ÚVZ SR kľúčovou inštitúciou, ktorá uskutočňuje výkon verejného zdravotníctva SR – má dostatočné kapacity, aby navrhovaný projekt úspešne realizoval. Do projektu bude vstupovať aj partner – Národné centrum zdravotníckych informácií, pričom jeho úlohou je hlavne zabezpečiť komunikáciu s vybranými používateľmi údajov verejného zdravotníctva a vybraných služieb verejného zdravotníctva. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

Začiatok projektu:   01. 01. 2019
Koniec projektu:   31. 12. 2021
Kód projektu:   314011U037