Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava 
hlavné mesto so sídlom v Bratislave

PhDr. Katarína NOSÁLOVÁ
hovorkyňa
Telefón:  +421 918 657 976
E-mail:    ba.nosalova@uvzsr.sk
 
 
 
Poskytovanie informácií
a postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám
 

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (ďalej len "RÚVZBA“) a poskytovanie informácií
sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).

Žiadosť o poskytnutie informácií (ďalej len „žiadosť“) vybaví RÚVZBA bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti
alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti
a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme, ak zákon neustanovuje inak.


Žiadosť sa podáva:
a)  písomne:
     - vzor žiadosti  
     - poštou na adrese: RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8,
       P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29
     - osobným podaním v podateľni úradu
     - elektronickou poštou: na e-mailovej adrese: ba.nosalova@uvzsr.sk
b)  ústne:

    - osobne
    - telefonicky


Žiadosť musí obsahovať nasledovné:
   - určenie povinnej osoby (resp. komu je žiadosť určená)     
   - meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo       žiadateľa
   - akých informácií sa žiadosť týka
   - aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje


Úhrada nákladov na poskytnutie informácií sa uvádza v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií - Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií