DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Vzor žiadosti

Oslobodenie od správnych poplatkov

Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č.211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám

Oznámenie o začatí prevádzkovania
     

Schéma postupu RÚVZ pri posudzovaní žiadostí na uvedenie priestorov do prevádzky

 

Zoznam právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva podľa typu prevádzky

Základné požiadavky na zariadenia spoločného stravovania

 

Základné požiadavky na zariadenie pre deti a mládež – škola

 

Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo - SAUNA

 

Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo - SOLÁRIUM

Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

 

Postup pri zriaďovaní zariadení spoločného stravovania

 

Postup pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež - škola

 

Postup pri zriaďovaní zariadenia starostlivosti o ľudské telo

 
     

Objednávka služieb RÚVZ Bratislava

     

Vzory prevádzkových poriadkov:

   

Prevádzkový poriadok zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti

Prevádzkový poriadok pre detské bazény  
Prevádzkový poriadok zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti  
Preavádzkový poriadok telovýchovno športového zariadenia  
Prevádzkový poriadok pre ubytovacie zariadenie pre deti a mládež  
Prevádzkový poriadok pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov  
Prevádzkový poriadok pre školy  
Prevádzkový poriadok pre telovýchovné zariadenia  
Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia  
Prevádzkový poriadok zariadenia starostlivosti o ľudské telo  
Prevádzkový poriadok pre ambulantný predaj  
Prevádzkový poriadok pre zariadenia spoločného stravovania  
Prevádzkový poriadok pre prácu s nebezpečnými chemikáliami  
Prevádzkový poriadok pre prácu s azbestom  
Prevádtzkový poriadok pre prácu s biologickými faktormi  
Prevádzkový poriadok pre prácu so zvýšenou fyzickou záťažou  
Prevádzkový poriadok pre prácu v hluku  
Prevádzkový poriadok pre prácu s nebezpečným svetlom  
Prevádzkový poriadok v chlade a horúčave  
Prevádzkový poriadok pre prácu s vibráciami  
Prevádzkový poriadok pre prácu s karcinogénmi  
Prevádzkový poriadok pre prácu v elektromagnetickom poli  
Príručky správnej praxe    
   

Výstrahy a upozornenia

 

Výstražné symboly

 

 

Oznámenie o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a čínností súvisiacich s ich umiestnením na trh

 

Vyhlásenie, ktoré treba predložiť v prípade každej zásielky polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odoslaných z Činskej ľudovej republiky a Honkongu