VYHLÁŠKY, OPATRENIA A USMERNENIA ÚVZ SR v súvislosti COVID-19


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice AU a HU

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice Česká republika

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí  podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zrušenie zákazu návštev 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 4 fáza 


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška  

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena opatrenia - hranice 48 hodín


Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prevádzky - školy 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – rúška zmena

Tlačivo o prekročení štátnej hranice  

Usmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných podujatiach

Usmernenie pre regionálne úrady verejného zdravotníctva SR ku cateringovým službám

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prechod cez hranice, 48 hodín

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky - výnimky

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa - štátne zariadenia

Návrh usmernenia pre priemyselné podniky v súvislosti s Pandémiou COVID-19

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa  

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - jasle, škôlky, školy  

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa


Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k operačným a intervenčným výkonom v súvislosti s ochorením COVID-19 počas priaznivej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike 

Opatrenie  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 3 fáza 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - poradenské centrá, zariadenia školského stravovania
 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest - umelci 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zastupiteľstvá a pohreby 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 2 fáza 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia - bohoslužby 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 29.04.2020, ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2020 upravujú podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky (štátna karanténa, pendleri, študenti, ..) 

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci vymedzenia času nákupu pre osoby staršie ako 65 rokov

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - otvorenie prevádzok režimové opatrenia 

Opatrenie na zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia hôrnych dýchacích ciest 


Opatrenie na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy 

Karanténne opatrenia - účinnosť od 20.04.2020

Opatrenie ÚVZ SR – výnimka, skúšky, lekárske vysoké školy

Opatrenie ÚVZ SR – výnimka, skúšky, stredné školy 

Usmernenie hlavného hygienika SR k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch


Usmernenie hlavného hygienika SR ku konaniu bohoslužieb a otvorenia kostolov

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (6.aktualizácia)

Opatrenie o uzatvorení prevádzok v nedeľu s výnimkou veterinárnych ambulacií a pohotovostných lekární

Opatrenie - zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška - zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach a verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

Opatrenie - zatvorenie maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby okrem prevádzok uvedných v opatrení

Opatrenie - dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb

Opatrenie - povinnosť zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti

Opatrenie - zatvorenie prevádzok v nedeľu

Opatrenie - karanténne opatrenia
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020.


Verejná vyhláška o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia

Verejná vyhláška o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia - izolácia

Verejná vyhláška o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia - zákaz usporadúvať podujatia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o nariadení karanténnych opatrení pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v Slovenskej republike z dôvodu ohrozenia verejného zdravia