CENNÍKY PLATENÝCH SLUŽIEB (platné od 01.02.2021)

  Cenník odboru hygieny životného prostredia a zdravia
 

Cenník odboru hygieny zdravotníckych zariadení

  Cenník odboru hygieny detí a mládeže
  Cenník odboru epidemiológie
  Cenník odboru preventívneho pracovného lekárstva a odboru radiačnej ochrany
     
    Cenníky odboru objektivizácie faktorov životných a pracovných podmienok:
  Oddelenie chemických analýz
  Oddelenie mikrobiológie životného prostredia
  Oddelenie laboratórií hygieny práce
     
  Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií