Informácie potrebné pre získanie odbornej spôsobilosti

Chceli by sme Vás upozorniť, aby ste svoje žiadosti týkajúce sa výkonu RÚVZ Bratislava nezasielali emailom na adresu: zodpovedna.osoba.ruvzba@uvzsr.sk. Uvedený email slúži prioritne a výlučne ako kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento kontaktný email je súčasťou žiadostí uvedených na webovej stránke tunajšieho úradu príp. pri listinných podaniach. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (ďalej len „prevádzkovateľ“) informuje žiadateľa v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“), že jeho osobné údaje bude spracúvať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. za účelom vybavenia predmetu žiadosti (ďalej len „účel“) a na právnom základe podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z."). Akékoľvek žiadosti o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska/odbornej spôsobilosti/duplikátu a pod. je potrebné zasielať prostredníctvom portálu slovensko.sk, poštou prostredníctvom Slovenskej pošty alebo podať osobne do podateľne RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8, Bratislava v rámci úradných hodín.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.mesto so sídlom v Bratislave nestanovuje termín skúšok pre konkrétneho žiadateľa vopred. Je potrebné podať si žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti a o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti priložiť ku žiadosti správny poplatok vo výške 30 € (v prípade elektronicky podanej žiadosti cez ÚPVS je poplatok znížený na polovicu – tzn. 15 €) a v prípade zastupovania fyzickej osoby je potrebné ku každej žiadosti pripojiť plnú moc (splnomocnenie) na zastupovanie na všetky úkony spojené s vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti podpísané oboma stranami. Podanie žiadosti je možné listinne (poštou na adresu úradu alebo osobne do podateľne RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8, Bratislava) alebo elektronicky (cez ÚPVS, nie emailom!). Uchádzači o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti budú po posúdení žiadosti pozývaní na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti osobitne oficiálnou pozvánkou.

Na základe takejto žiadosti je potrebné čakať na stanovenie termínu, ktorý Vám (v prípade zastupovania na základe plnej moci) bude oznámený najneskôr 14 dní pred termínom konania skúšok. Ak nie je v žiadosti o vykonanie skúšky uvedená e-mailová adresa žiadateľa, pozvánka na skúšku sa doručuje prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS): www.slovensko.sk alebo listinnou formou prostredníctvom Slovenskej pošty.

Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o doplnení niektorých zákonov, pracujú tieto komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti:

Kontaktná osoba:

Odborná komisia:
Martina Žibritovská
email: ba.ecp@uvzsr.sk
tel.: +421 905 291 504
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
Miriam Tábora
email: miriam.tabora.ba@uvzsr.sk
tel.: +421 917 426 252
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov na úseku hygieny detí a mládeže
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
Andrea Malcová
email: ba.osvedcenia@uvzsr.sk
tel.: +421 917 426 207
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracovanie húb
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti pri prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami  na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne využitie
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe kozmetických výrobkovDokumenty na stiahnutie:


Chceli by sme Vás upozorniť, aby ste svoje žiadosti týkajúce sa výkonu RÚVZ Bratislava nezasielali emailom na adresu: zodpovedna.osoba.ruvzba@uvzsr.sk, ktorá je uvedená na žiadostiach nižšie. Uvedený email slúži prioritne a výlučne ako kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento kontaktný email je súčasťou žiadostí uvedených na webovej stránke tunajšieho úradu príp. pri listinných podaniach. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (ďalej len „prevádzkovateľ“) informuje žiadateľa v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“), že jeho osobné údaje bude spracúvať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. za účelom vybavenia predmetu žiadosti (ďalej len „účel“) a na právnom základe podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z."). Akékoľvek žiadosti o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska/odbornej spôsobilosti/duplikátu a pod. je potrebné zasielať prostredníctvom portálu slovensko.sk, poštou prostredníctvom Slovenskej pošty alebo podať osobne do podateľne RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8, Bratislava v rámci úradných hodín.

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažnú činnosť ziadost ziadostPDF
Žiadosť o preskúšanie odbornej spôsobilosti - dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia ziadost ziadostPDF
Žiadosť o preskúšanie odbornej spôsobilosti - toxické látky a zmesi ziadost ziadostPDF
Toxické látky - pojmy ziadost ziadostPDF
Žiadosť o preskúšanie odbornej spôsobilosti - zber, spracovanie a predaj húb
ziadost ziadostPDF
Žiadosť o preskúšanie odbornej spôsobilosti - prevádzkovanie pohrebiska ziadost ziadostPDF
Žiadosť o vydanie DUPLIKÁTU osvedčenia o odbornej spôsobilosti ziadost ziadostPDF
Splnomocnenie ziadost ziadostPDF
Žiadosť o opakovanie skúšky ziadost ziadostPDF

Podľa § 22 odseku 4) Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení sa odborná spôsobilosť preukazuje PODĽA CHARAKTERU epidemiologicky závažných činností diplomom, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú uvedené v prílohe č.6, alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti vykonávať epidemiologicky závažnú činnosť.

Príloha č. 6 - Zoznam vzdelávacích inštitúcií, ktorých diplom alebo vysvedčenie preukazuje odbornú spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností:

lekárska fakulta
farmaceutická fakulta
fakulta verejného zdravotníctva, fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce
prírodovedecká fakulta v odbore biológia a chémia
veterinárna fakulta
fakulta chemickej a potravinárskej technológie
stavebná fakulta v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby
fakulta so zameraním na prácu v potravinárstve
stredná zdravotnícka škola
stredná hotelová škola
stredná škola alebo odborné učilište zamerané na prácu v potravinárstve a na prácu vo farmaceutickej výrobe
stredná priemyselná škola stavebná v študijnom odbore vodohospodárske stavby
stredné odborné učilište vodohospodárske
stredná škola alebo odborné učilište v odboroch starostlivosti o ľudské telo
vzdelávacie zariadenie uskutočňujúce rekvalifikačný akreditovaný kurz v odbore kuchár, čašník a v odboroch starostlivosti o ľudské telo, ktorému akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
stredná veterinárna škola.

Podľa § 63c ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o doplnení niektorých zákonov však osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 18,19,21,22,24 a 25 na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b), ktoré je platné k 31. júlu 2014, je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16 ods. 29 najneskôr do:

30. júna 2015, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedčenia vydané do 31. decembra 2007,
31.decembra 2015, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedčenie vydané v rokoch 2008 až 2009,
31.decembra 2016, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedčenia vydané v rokoch 2010 až 2011,
31.decembra 2019, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedčenie vydané od roku 2012 až do 31. júla 2014

V súlade s § 16 ods. 32 písm. c) príslušný orgán verejného zdravotníctva odoberie osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu podľa odseku 26 alebo nepredložil doklad o absolvovaní aktualizačne odbornej prípravy podľa odseku 27.


Skúška odbornej spôsobilosti a podmienky získania osvedčenia

Skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti, pričom predpokladom vykonania ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky. Obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň. Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel z oboch častí skúšky. Za vydanie osvedčenia sa uhrádza správny poplatok 20,00 € podľa sadzobníka – zákon NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, pri elektronickom podaní je poplatok znížený na polovicu – tzn. 10 €. Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní odo dňa vykonania skúšky. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti je žiadateľovi zaslané do elektronickej schránky na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie, bude osvedčenie zaslané listinnou formou prostredníctvom Slovenskej pošty.


Opravná skúška

Žiadateľ, ktorý nevyhovel z jednej časti skúšky, môže opravnú skúšku vykonať najneskôr do 6 mesiacov, ak tak nevykoná, z evidencie uchádzačov sa vyradí. Pri opravnej skúške sa postupuje rovnako ako pri skúške. Za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo vykonanie opakovanej skúšky sa uhrádza správny poplatok vo výške 30 € (pri elektronicky podaných žiadostiach prostredníctvom ÚPVS je to polovičný poplatok – tzn. 15 €) podľa sadzobníka správnych poplatkov časť, VIII. finančná správa a obchodná činnosť, položka 150 písm. h) zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.Študijný materiál

Študijný materiál na skúšky odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov ziadostPDF
Ochrana zdravia pri poskytovaní osobných služieb v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo (študijný materiál pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo) ziadostPDF

Študijný materiál na skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody

Hygienické požiadavky na umelé kúpaliská a bazény sáun (študijný materiál pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách) ziadostPDF

! V súvislosti so zvyšujúcim sa počtom odídencov z Ukrajiny, ktorí majú záujem pracovať v povolaniach, na výkon ktorých sa vyžaduje odborná spôsobilosť (OS) na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, dovoľujeme si Vás informovať o postupe ako získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti a vykonať skúšku. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov neumožňuje žiadnu výnimku, ani odklad výkonu skúšky z odbornej spôsobilosti, ak osoba vykonáva činnosť, na ktorú sa odborná spôsobilosť vyžaduje. Pokiaľ osoba vykonáva činnosť, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, je povinná disponovať osvedčením o odbornej spôsobilosti.

V nadväznosti na vyššie uvedené ÚVZ SR pripravil stručný študijný materiál za účelom prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti a zabezpečil jeho oficiálny preklad do ukrajinského jazyka

Študijný materiál na skúšky odbornej spôsobilosti pre odídencov z Ukrajiny na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v ukrajinskom jazyku ziadostPDF
          

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Úpravou zákona č. 355/2007 Z.z. bola prijatá zmena, že osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa už nebude viac vydávať na 5 rokov, ale na dobu neurčitú. Táto požiadavka vyplýva z článku 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady Európy 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu a bola jednou z priorít novely. V súvislosti so zmenou doby platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti vydaných po nadobudnutí účinnosti zákona č. 136/2010 Z.z. (po 1. júni 2010) bolo potrebné upraviť aj režim už vydaných osvedčení. Následkom toho zákon č. 355/2007 Z.z. v § 63a ustanovuje, že osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas. To znamená, že osvedčenia o odbornej spôsobilosti, v ktorých je doba platnosti uvedená do 31. mája a neskôr, sa automaticky z moci zákona stávajú osvedčeniami na dobu neurčitú. Nie je potrebné, aby držitelia takéhoto osvedčenia žiadali úrady verejného zdravotníctva SR o zmenu časti osvedčenia. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti s dobou platnosti do 30. mája 2010 alebo skôr končí dňom uvedeným v osvedčení. U týchto osvedčení sa doba platnosti nemení.


Duplikát osvedčenia

Duplikát vydáva RÚVZ Bratislava na základe žiadosti o vydanie duplikátu. Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Pre listinné podanie 10 € a v prípade elektronického podania 5 €. Vydaný duplikát bude žiadateľovi doručený do 30 dní a bude zaslaný do elektronickej schránky žiadateľa prostredníctvom ÚPVS na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie bude duplikát zaslaný listinnou formou prostredníctvom Slovenskej pošty.


Register odborne spôsobilých osôb

Podľa §16 ods. 30 zákona č. 355/2007 Z.z. sa odborne spôsobilá osoba zapisuje do registra odborne spôsobilých osôb. Register odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný na webovom sídle príslušného orgánu verejného zdravotníctva a obsahuje meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu odborne spôsobilej osoby a druh činnosti, na ktorú sa osvedčenie vydáva.

Register osvedčení