Informácie potrebné pre získanie odbornej spôsobilosti


Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava nestanovuje termín skúšok pre konkrétneho žiadateľa vopred. Je potrebné podať žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti a o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažnú činnosť, priložiť ku žiadosti správny poplatok vo výške 30,- € a v prípade zastupovania fyzickej osoby je potrebné ku každej žiadosti pripojiť plnú moc (splnomocnenie) na zastupovanie na všetky úkony spojené s vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti podpísané oboma stranami.
Na základe takejto žiadosti je potrebné čakať na stanovenie termínu, ktorý Vám (v prípade zastupovania na základe plnej moci) bude v elektronickej podobe oznámený  najneskôr 7 dní pred termínom konania skúšok. Ak nie je v žiadosti o vykonanie skúšky uvedená e-mailová adresa žiadateľa, pozvánka na skúšku sa doručuje písomne prostredníctvom Slovenskej pošty.


Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto Bratislava, Ružinovská 8, v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o doplnení niektorých zákonov, pracujú tieto komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti:

Kontaktná osoba:


Andrea Malcová

email: ba.osvedcenia@uvzsr.sk
tel.: +421 917 426 207Martina Žibritovská

email: ba.ecp@uvzsr.sk
tel.: +421 905 291 504
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov na úseku hygieny detí a mládeže
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracovanie húb
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti pri prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami  na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne využitie
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe kozmetických výrobkov


Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažnú činnosť ziadost ziadostPDF
Žiadosť o preskúšanie odbornej spôsobilosti - dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia ziadost ziadostPDF
Žiadosť o preskúšanie odbornej spôsobilosti - toxické látky a zmesi ziadost ziadostPDF
Toxické látky - pojmy ziadost ziadostPDF
Žiadosť o preskúšanie odbornej spôsobilosti - zber, spracovanie a predaj húb
ziadost ziadostPDF
Žiadosť o preskúšanie odbornej spôsobilosti - prevádzkovanie pohrebiska ziadost ziadostPDF
Žiadosť o vydanie DUPLIKÁTU osvedčenia o odbornej spôsobilosti ziadost ziadostPDF
Splnomocnenie ziadost ziadostPDF
Žiadosť o opakovanie skúšky ziadost ziadostPDF

! Podľa odseku 4) § 22 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení sa odborná spôsobilosť preukazuje PODĽA CHARAKTERU epidemiologicky závažných činností diplomom, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú uvedené v prílohe č.6, alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti vykonávať epidemiologicky závažnú činnosť.


Príloha č. 6 - Zoznam vzdelávacích inštitúcií:
› lekárska fakulta
› farmaceutická fakulta
› fakulta verejného zdravotníctva, fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce
› prírodovedecká fakulta v odbore biológia a chémia
› veterinárna fakulta
› fakulta chemickej a potravinárskej technológie
› stavebná fakulta v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby
› fakulta so zameraním na prácu v potravinárstve
› stredná zdravotnícka škola
› stredná hotelová škola
› stredná škola alebo odborné učilište zamerané na prácu v potravinárstve a na prácu vo farmaceutickej výrobe
› stredná priemyselná škola stavebná v študijnom odbore vodohospodárske stavby
› stredné odborné učilište vodohospodárske
› stredná škola alebo odborné učilište v odboroch starostlivosti o ľudské telo
› vzdelávacie zariadenie uskutočňujúce rekvalifikačný akreditovaný kurz v odbore kuchár, čašník a v odboroch starostlivosti o ľudské telo, ktorému akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
› stredná veterinárna škola.


Podľa § 63c však osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 18,19,21,22,24 a 25 na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b), ktoré je platné k 31.júlu 2014, je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16 ods. 29 najneskôr do:
› 30. júna 2015, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedčenia vydané do 31. decembra 2007,
› 31.decembra 2015, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedčenie vydané v rokoch 2008 až 2009,
› 31. decembra 2016, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedčenia vydané v rokoch 2010 až 2011
› 31.decembra 2019, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedčenie vydané od roku 2012 až do 31. júla 2014

V súlade s § 16 ods. 35 písm. c) príslušný úrad verejného zdravotníctva odoberie osvedčenie o odbornej spôsobilosti ak držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu podľa odseku 29 alebo nepredložil doklad o absolvovaní aktualizačne odbornej prípravy podľa odseku 30.


Opakovanie skúšky


Na základe zákona č. 403/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  sa podľa sadzobníka správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položka 150 písmeno h) za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo vykonanie opakovanej skúšky uhrádza správny poplatok vo výške 30,- €.
Študijný materiál
- NOVÉ

Študijný materiál na skúšky odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov ziadostPDF
Ochrana zdravia pri poskytovaní osobných služieb v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo (študijný materiál pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo) ziadostPDF
   
Hygienické požiadavky na umelé kúpaliská a bazény sáun (študijný materiál pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení) ziadostPDF

! V súvislosti so zvyšujúcim sa počtom odídencov z Ukrajiny, ktorí majú záujem pracovať v povolaniach, na výkon ktorých sa vyžaduje odborná spôsobilosť (OS) na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, dovoľujeme si Vás informovať o postupe ako získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti a vykonať skúšku. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov neumožňuje žiadnu výnimku, ani odklad výkonu skúšky z odbornej spôsobilosti, ak osoba vykonáva činnosť, na ktorú sa odborná spôsobilosť vyžaduje. Pokiaľ osoba vykonáva činnosť, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, je povinná disponovať osvedčením o odbornej spôsobilosti.

V nadväznosti na vyššie uvedené ÚVZ SR pripravil stručný študijný materiál za účelom prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti a zabezpečil jeho oficiálny preklad do ukrajinského jazyka:
Študijný materiál na skúšky odbornej spôsobilosti pre odídencov z Ukrajiny na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v ukrajinskom jazyku ziadostPDF
           


Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Úpravou zákona č. 355/2007 Z.z. bola prijatá zmena, že osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa už nebude viac vydávať na 5 rokov, ale na dobu neurčitú. Táto požiadavka vyplýva z článku 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady Európy 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu a bola jednou z priorít novely. V súvislosti so zmenou doby platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti vydaných po nadobudnutí účinnosti zákona č. 136/2010 Z.z. (po 1. júni 2010) bolo potrebné upraviť aj režim už vydaných osvedčení.
Následkom toho zákon č. 355/2007 Z.z. v § 63a ustanovuje, že osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas.To znamená, že osvedčenia o odbornej spôsobilosti, v ktorých je doba platnosti uvedená do 31. mája a neskôr, sa automaticky z moci zákona stávajú osvedčeniami na dobu neurčitú. Nie je potrebné, aby držitelia takéhoto osvedčenia žiadali úrady verejného zdravotníctva SR o zmenu časti osvedčenia. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti s dobou platnosti do 30. mája 2010 alebo skôr končí dňom uvedeným v osvedčení. U týchto osvedčení sa doba platnosti nemení.


Register odborne spôsobilých osôb podľa § 16, ods. 30), zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Register osvedčení